شماره حساب‌های مجتمع آموزشی کلپورگان

شماره حساب: 30100590363602 

 شماره شبا:    IR280540100730100590363602

بانک: پارسیان

به نام: مصطفی دلشاد تهرانی و فرحناز امراللهی